Đôi khi cảm thấy thế giới thực sự rất nhỏ, người không muốn gặp, đi siêu thị cũng có thể đụng mặt

0
1130

Đôi khi cảm thấy thế giới thực sự rất nhỏ, người không muốn gặp, đi siêu thị cũng có thể đụng mặt

“Đôi khi cảm thấy thế giới thực sự rất nhỏ, người không muốn gặp, đi siêu thị cũng có thể đụng mặt. Nhưng có đôi lúc cảm thấy thế giới sao mà quá lớn, người muốn gặp lại chẳng thể gặp lại một lần.”

{Dịch: Rainie Nguyen – Ai rồi cũng phải đi}

CHIA SẺ